Zespół YouBrand

Monika Kwiatuszewska-Czerwonka absolwentka Politologii oraz Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W 2011 r. ukończyła polsko-amerykańskie studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) – University of Illinois. Od 2015 r. Ekspert w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w obszarze Włączenia społecznego, Rynku pracy oraz Adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników do zmian. W latach 2010-2015 roku Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013. W latach 2010-2011 Członek grupy roboczej ds. Integracji Społecznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W latach 2010-2011 zajmowała stanowisko Inspektora ds. pomocy publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. W latach 2008-2010 zajmowała Stanowisko ds. specjalistycznego doradztwa w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w zakresie realizacji projektów UE. W zakresie obowiązków znajdowało się doradztwo merytoryczne dla instytucji integracji i pomocy społecznej w zakresie pisania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2006-2016 Twórca, koordynator i menedżer projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Magdalena Łukasik absolwentka Politechniki Lubelskiej, ukończyła studia doktoranckie z zakresu zarządzania i finansów, doradca zawodowy, trener, nauczyciel. Od 10 lat prowadzi szkolenia i doradztwo zawodowe dla klientów Urzędów Pracy, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Aresztów Śledczych, organizacji pozarządowych. Posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku zastępcy dyrektora oddziału firmy szkoleniowej. Obecnie jest kierownikiem ds. kształcenia zawodowego oraz wykładowcą Kwalifikacyjnych Studiów Pedagogicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Licencjonowany Trener DISC, edukator. Jest autorem publikacji z zakresu promocji edukacji. W swojej pracy trenerskiej zajmuję się profesjonalnym wsparciem w realizacji krótko i długoterminowych celów zawodowych, planowaniu ścieżki kariery oraz doradztwie w zakresie poruszania się po rynku pracy. W zawodzie trenera najbardziej ceni ciągły rozwój kursantów oraz widoczne efekty swojej pracy. Specjalizacje trenerskie: doradztwo zawodowe, procedury przeprowadzania indywidualnych i grupowych porad zawodowych, teoria i praktyka orientacji poradnictwa zawodowego i szkolnego, zawodoznawstwo, komunikacja interpersonalna, marketing edukacyjny.

Olga Sprysak – absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunku finanse i rachunkowość o specjalności systemy rachunkowości i finanse publiczne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne. Posiada Certyfikat Księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostkach budżetowych, jest nauczycielem na kierunku technik rachunkowości, prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości i finansów.

Grzegorz Pietroń – absolwent Filologii Angielskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Były asystent naukowy w Instytucie Anglistyki UMCS jak i pracownik dydaktyczny Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS: przeprowadzał zajęcia praktyczne związane z metodyką uczenia języka angielskiego oraz translatoryką. Specjalista w zakresie nauczania fonetyki praktycznej: współautor 7 publikacji naukowych w zakresie dydaktyki fonetyki. Wieloletni nauczyciel języka angielskiego w placówkach publicznych i szkołach językowych. Specjalista w przygotowaniu do certyfikatów zwłaszcza: FCE, CAE, CPE, ILEC, BEC, TOEFL, IELTS oraz kursów specjalistycznych (język biznesowy, techniczny, medyczny, prawniczy). Obecnie nauczyciel języka angielskiego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie.