Partnerzy YouBrand

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie jest placówką publiczną, której tradycje sięgają najstarszej w Lublinie szkoły dla dorosłych – Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących im. Tadeusza Kościuszki.
Centrum podejmuje niezbędne działania w celu realizacji działalności dydaktycznej i innej działalności statutowej. Zapewnia każdemu słuchaczom warunki niezbędne do kształcenia, doskonalenia zawodowego oraz do rekwalifikacji osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Centrum jako jedno z ogniw systemu edukacji narodowej dąży do stałego podnoszenia jakości pracy, rozwoju organizacyjnego i tworzenia oferty edukacyjnej zgodnej z potrzebami słuchaczy i rynku pracy.
Działania, o których mowa powyżej dotyczą:

 • optymalizacji efektów w zakresie kształcenia, realizacji celów i zadań statutowych,
 • tworzenia warunków do rozwoju i aktywności słuchaczy,
 • zarządzania placówką,
 • współpracy z lokalnym środowiskiem, w szczególności urzędami pracy i lokalnymi pracodawcami,
 • współpracy z organizatorami oświaty dla dorosłych w kraju i za granicą,
 • wspomagania organizacji procesu samokształcenia.

W skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 wchodzą następujące szkoły:

 • XXVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Policealna Szkoła dla Dorosłych nr 2
 • Ośrodek kursowy zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Misja Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Nasza placówka to szkoła mądrej akceptacji.
Zmierzamy do wykształcenia człowieka świadomego, twórczego i samodzielnego.
Stawiamy na kształtowanie w słuchaczach poczucia odpowiedzialności za własną edukację.
Podejmujemy działania, które służą wszechstronnemu rozwojowi słuchacza, tak aby jego ścieżka edukacyjna zakończyła się sukcesem.
W naszej placówce słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania edukacji na wyższych szczeblach oraz funkcjonowania w życiu zawodowym.
Troszczymy się o to, aby szkoła była miejscem przyjaznym i bezpiecznym zarówno dla słuchaczy, jak i dla pracowników.
Dbamy o rozwój zawodowy nauczycieli.
Promujemy i realizujemy w regionie ideę edukacji ustawicznej – uczenia się przez całe życie.

Wizja Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

„W życiu trzeba uczestniczyć”
De Saint-Exupery

Traktowanie edukacji jako procesu, który towarzyszy człowiekowi przez całe życie.
Dążenie do zaspakajania potrzeb edukacyjnych społeczności lokalnej.
Zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych.
Zapewnienie możliwości realizacji ambicji edukacyjnych słuchaczy oraz aspiracji zawodowych nauczycieli.
Przestrzeganie zasad szacunku, tolerancji i demokracji w codziennej działalności społeczności CKU nr 2.
Kształtowanie klimatu placówki opartego na dialogu pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej.
Tworzenie nowoczesnych, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i edukacji.
Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
Promocja placówki w środowisku lokalnym.
Nawiązanie kontaktów i współpracy z przedstawicielami rynku pracy i społeczności lokalnej.

Dla dorosłego słuchacza nauka w Centrum często stanowi jedyną możliwość uzyskania wykształcenia średniego, zdania matury lub uzyskania tytułu technika w wybranym zawodzie.
Każdemu kandydatowi pomożemy w wyborze indywidualnej ścieżki kształcenia zgodnej z:

 • dotychczasowym poziomem zdobytej wiedzy – w tym obszarze nie ma żadnych barier – zapraszamy absolwentów „starych”
  ośmioletnich podstawówek, gimnazjów, szkół zawodowych, liceów techników, licencjatów, studiów wyższych;
 • zainteresowaniami;
 • predyspozycjami;
 • potrzebami rynku pracy;
 • planami życiowymi.

Warunki nauki w Centrum:

 • bezpłatna nauka;
 • dobrze przygotowane pracownie przedmiotowe;
 • profesjonalnie przygotowane pracownie komputerowe;
 • centrum multimedialne;
 • biblioteka;
 • świetna kadra – przedmiotów zawodowych uczą praktycy zatrudnieni w tych zawodach;
 • środowisko ludzi wyjątkowo życzliwych, znających specyfikę pracy z dorosłymi słuchaczami;
 • możliwość udziału słuchaczy w projektach finansowanych z UE.

Agenfap jest Spółdzielnią profesjonalnych konsultantów i trenerów, która czerpie inspirację z doświadczeń i pracy Stowarzyszenia Związków Zawodowych „Associazione Generale Quadri”. Firma Agenfap powstała w 2004 roku z ambicjami oferowania wysokiej jakości usług szkoleniowych dla menedżerów.
Spółdzielnia jest bardzo aktywna we wszystkich dziedzinach związanych z polityką zatrudnienia – uczenie się przez całe życie. Agenfpa jest również członkiem „Spółdzielni Lega delle”, największej i najważniejszej organizacji włoskich spółdzielni, obejmującej przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów, od handlu detalicznego na dużą skalę do budownictwa, od usług po spółdzielnie socjalne. Spółdzielnia oferuje usługi szkoleniowe, projektuje i wdraża kursy szkoleniowe oraz seminaria, promuje i organizuje wydarzenia kulturalne, a także zachęca do wymiany informacji naukowych w zakresie szkoleń, rozwoju miejsc pracy, spraw społecznych, etyki oraz rozwoju terytorialnego i produkcyjnego. Spółdzielnia opiera swoje działania na innowacji, współpracy i równości. Energicznie wspiera sektor wolnych zawodów i przedsiębiorców.

Inercia Digital to młoda andaluzyjska firma, założona w 2012 roku, z oddziałami europejskimi. Pomimo, że jest to mała firma, przejawia międzynarodowe ambicje i dysponuje bogatym doświadczeniem. Jej głównym celem jest promowanie i pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań zarówno w zakresie e-biznesu, jak i przedsiębiorczości. Inercia Digital oferuje rozwiązania e-learningowe dostosowane do potrzeb klientów, przyczyniające się do optymalizacji wydajności i szkolenia. Zespół tworzą profesjonaliści z zakresu pedagogiki, którzy preferują kreatywny rozwój edukacyjny. Firma oferuje programy i kursy internetowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów, których może pozyskać za pośrednictwem swojego wirtualnego kampusu, który został zatwierdzony przez władze Andaluzji jako Wirtualne Centrum Szkolenia.

Gecko Programy Ltd jest organizacją kształcenia i szkolenia zawodowego. Firma powstała w 2009 roku. Gecko oferuje usługi szkoleniowe, doradcze dla organizacji i klientów indywidualnych w Wielkiej Brytanii i Europie. Działając poprzez Zespół Doradczy Biznesu, świadczy usługi w zakresie zarządzania zmianami dla przedsiębiorstw społecznych w Anglii. Gecko jest jednostką weryfikacji i certyfikowania szkolenia zawodowego. Jako zatwierdzone Centrum Jakości dba o doświadczenie w zarządzaniu programem nauczania, od projektowania, aż po dostarczanie i zarządzanie jakością nauczania i uczenia się. Gecko osiągnął wysokie standardy w zakresie jakości informacji, porad i wskazówek dla uczniów, oferuje certyfikowane programy nauczania (certyfikat Pearson) finansowane przez brytyjską Agencję Finansowania Umiejętności. Zawiera również kontrakty z Departamentem Pracy i Emerytur w Wielkiej Brytanii, którego celem jest wspieranie bezrobotnych ludzi w poszukiwaniu zatrudnienia. Gecko kładzie nacisk na współpracę i partnerstwa strategiczne, w celu określenia potrzeb rozwojowych programów nauczania, na rzecz pilotażowego dostarczania innowacyjnych szkoleń, wewnętrznych i zewnętrznych mobilności oraz zwiększenia doświadczenia w nauce.

Hellenic Open University (HOU) jest uczelnią państwową, która składa się z 4 szkół: Szkoły Nauki i Techniki, Szkoły Głównej Humanistycznej, Szkoły Nauk Społecznych  i Szkoły Sztuki Stosowanej. Placówki te, zlokalizowane w całym kraju, oferują 35 programów studiów dla około 35 000 studentów. HOU jest jedynym greckim uniwersytetem oferującym kształcenie formalne, korzystającym z metodologii uczenia się na odległość w połączeniu z zasadami kształcenia dorosłych. Około 80% studentów to osoby pracujące, które szukają dalszej edukacji w celu poprawy lub zmiany swojej kariery. W skład HOU wchodzi grupa badawcza DAISSy (Dynamic Ambient Intelligent Social Systems). Grupa badawcza DAISSy od początku istnienia uczestniczyła w ponad 30 projektach krajowych i europejskich. Grupę tworzą profesorowie uniwersytetu, doktoranci, inżynierowie ICT, programiści i personel administracyjny. Grupa ma przyczynić się w projekcie do realizacji zaawansowanego społeczeństwa humanitarnego oraz zapewnić sprawną realizację działań.